STRONA INTERNETOWA DLA BIZNESU Z POLSKI NA UKRAINIE

AGENCJA WSPARCIA HANDLU I INWESTYCJI NA UKRAINIE

Jest interes na Ukrainie? rozpocznij z www.interes-ukraina.com

czas lokalny:

Prawo własności gruntu na Ukrainie

Prawo własności gruntu na Ukrainie

Cudzoziemcy mogą nabywać prawo własności gruntów, nie będących przeznaczonymi na cele rolnicze znajdujących się w obszarach zamieszkałych, a także na grunty, nie będące przeznaczone na cele rolnicze poza obszarami zamieszkałymi, na których znajdują się inne nieruchomości nie będące gruntami (budynki), do których posiadają prawo własności. 

Zgodnie z powyższym cudzoziemcy mogą nabywać prawo własności gruntów w przypadku: a)  nabycia gruntu w wyniku umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, bądź na podstawie innych umów cywilno-prawnych; b) wykupu gruntu, na których wznoszą się budynki będące ich własnością; c) spadkobrania.

Grunty przeznaczone na cele rolnicze, nabyte w wyniku spadkobrania przez cudzoziemca podlegają sprzedaży w terminie jednego roku.

Własność gruntów przeznaczonych na cele rolnicze nie może być przenoszona na cudzoziemców, zagraniczne osoby prawne i inne państwa.

Zagraniczne osoby prawne mogą nabywać prawo własności gruntów przeznaczenia nierolniczego: a) na obszarach zamieszkałych w przypadku budowy obiektów związanych z wykonywaniem przez nie działalności gospodarczej; b) w obszarach niezamieszkałych w przypadku kupna budynku znajdującego sie na danym gruncie.

Przedsiębiorstwa joint venture ukraińskich i zagranicznych osób prawnych lub osób fizycznych, mogą nabywać prawo własności gruntów, nie będących przeznaczonymi na cele rolnicze w przypadkach wskazanych powyżej, oraz w przypadkach przewidzianych dla zagranicznych osób prawnych.

Grunty rolne nabyte w wyniku spadkobrania przez zagraniczne osoby prawne, podlegają sprzedaży w terminie jednego roku.

W przypadku niedotrzymania powyższego terminu, nastąpi przymusowe pozbawienie prawa własności na podstawie orzeczenia sądowego.

Oddzielna procedura jest przewidziana dla nabycia prawa własności gruntów, będących własnością państwa lub jednostek samorządu terytorialnego przez cudzoziemców i zagraniczne osoby prawne (spółki jont venture).

Istniejące regulacje prawne dotyczące nabycia prawa własności pozwalają pod pewnymi warunkami i przy zachowaniu odpowiednich procedur nabyć własność gruntów znajdujących się na terytorium Ukrainy cudzoziemcom, zagranicznym osobą prawnym oraz spółką joint venture. 

Ponadto ukraińskie ustawodawstwo przewiduje procedury nabycia prawa użytkowania gruntów (najem, dzierżawa, służebności gruntowe, itp.) oraz innych praw do gruntów.

Agencja może zapełnić pełny zakres usług w trakcie nabycia, zagospodarowania oraz zbycia ziemi i nieruchomości na Ukrainie, a mianowicie usługi prawne, księgowości, audytorskie, notarialne, usługi geologii oraz geodezji.

© Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o. 2013-2014
biuro@interes-ukraina.com