STRONA INTERNETOWA DLA BIZNESU Z POLSKI NA UKRAINIE

AGENCJA WSPARCIA HANDLU I INWESTYCJI NA UKRAINIE

Jest interes na Ukrainie? rozpocznij z www.interes-ukraina.com

czas lokalny:

Umowa spółki z o.o. w prawie polskim i ukraińskim

Umowa spółki z o.o. w prawie polskim i ukraińskim

Elementy konieczne umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przewidziane przepisami KSH zasadniczo pokrywają się z uregulowaniem przewidzianym ukraińską ustawą o spółkach prawa handlowego. Do tej ustawy również przeniesione są regulacje z KCU oraz GKU.

Istotną różnicą w polskim prawie jest możliwość określenia systemu udziałów charakteryzującego się równością wszystkich udziałów co do wartości nominalnej i ich niepodzielnością, co skutkuje możliwością nabycia przez wspólnika więcej niż jednego udziału. W takim wypadku umowa spółki określać również powinna wartość nominalną jednego udziału, która nie może być niższa niż 50 zł.

Ukraińska ustawa o spółkach prawa handlowego przewiduje konieczność utworzenia kapitału zapasowego, który przeznaczony jest na pokrycie strat, umowa spółki powinna przewidywać jego wysokość i sposób tworzenia. W polskiej spółce z o.o. utworzenie kapitału pasowego i/lub kapitałów rezerwowych jest fakultatywne, przy czym wystarczy w umowie spółki samo przewidzenie utworzenia takiego kapitału, dalsze czynności dotyczące jego wysokości oraz sposobu utworzenia należą do kompetencji walnego zgromadzenia.

Obligatoryjnym organem w odróżnieniu od unormowania polskiego jest komisja rewizyjna, której skład, kompetencje i sposób działania powinna określać umowa spółki. Wg polskiego prawa dopuszczalne jest powołanie członków organów po zawarciu umowy spółki w sposób przewidziany ustawą lub umową spółki; istnieje domniemanie kompetencji organów, jeżeli nie zostały one wyraźnie (ustawowo lub umownie) zastrzeżone do kompetencji innego organu.

Oprócz wymienionych wyżej, ukraińska ustawa o spółkach prawa handlowego jako elementy konieczne umowy spółki wymienia też plan podziału zysków i strat, sposób wniesienia zmian do umowy spółki i plan likwidacji i reorganizacji spółki. W polskim prawie o podziale zysku oraz zmianach umowy spółki decyduje walne zgromadzenie, decyzja o reorganizacji czy likwidacji należy do kompetencji zarządu.

KSH po zmianie z 2011 r. przewiduje możliwość zawarcia umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z o.o. udostępnianego w systemie teleinformatycznym. Polega to na wypełnieniu formularza umowy zawartego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy podpisem elektronicznym. Umowa może być zmieniona po rejestracji spółki. W tym samym roku ukraiński ustawodawca wprowadził umowę modelową, na podstawie której spółka może prowadzić działalność, jej mankamentem jednak potrzeba wydania przez walne zgromadzenie postanowienia o utworzeniu spółki na bazie umowy modelowej, które zawierać powinno firmę, siedzibę, przedmiot działalności spółki, listę założycieli i wspólników, wysokość kapitału zakładowego oraz udziały poszczególnych wspólników, niewątpliwie negatywnie oceniam też niemożliwość wprowadzania zmian.

Agencja może zapełnić pełny zakres usług prawnych, prowadzenia księgowości, usług audytorskich i notarialnych w trakcie założenia, prowadzenia działalności, sprzedaży, likwidacji, odnowienia wypłacalności dłużnika lub uznania za bankruta spółek handlowych lub innych osób prawnych na Ukrainie, wsparcie w trakcie nabycia, posiadania oraz zbycia praw korporacyjnych.

© Agencja wsparcia handlu i inwestycji Sp. z o.o. 2013-2014

biuro@interes-ukraina.com